ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

1. Δικαίωμα να γίνουν Εταίροι-Μέλη του Συνδέσμου έχουν μόνο νομικά πρόσωπα με έδρα μέσα στην ελληνική επικράτεια, των οποίων ο σκοπός συναρτάται με την κατασκευή μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας, καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τα οποία έχουν προβεί σε ανάλογες επενδύσεις, ή έχουν λάβει τις κατά Νόμο άδειες για μία τουλάχιστον συναφή επένδυση, ή βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης των κατά Νόμο απαιτούμενων αδειών.

2. Το ενδιαφερόμενο υποψήφιο μέλος υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, την οποία το Δ.Σ. φέρει προς λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση των Εταίρων-Μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει επίσης, προς λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση, αίτηση Συνδεδεμένου Μέλους του Συνδέσμου, για τη μετατροπή του σε Εταίρο-Μέλος.

3. Η είσοδος νέων Εταίρων-Μελών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απαρτία των 3/4 του συνόλου των Εταίρων-Μελών και πλειοψηφία του 1/2 των ψήφων των παρόντων και εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση Εταίρων-Μελών. Οι νέοι Εταίροι-Μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορά σε χρήμα. Το ύψος της εισφοράς αυτής αποφασίζεται ταυτόχρονα με τη λήψη της απόφασης για την εισδοχή του νέου μέλους και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 300 Ευρώ ούτε ανώτερο από 730 Ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση, με την ίδια ως άνω πλειοψηφία, είναι αρμόδια να αποφασίζει και για τη μετατροπή των Συνδεδεμένων Μελών του Συνδέσμου σε Εταίρους-Μέλη, κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού του.

4. Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το Σύνδεσμο η ύπαρξη σχέσης μητρικής προς θυγατρική μεταξύ ενός Εταίρου-Μέλους και του νέου Εταίρου-Μέλους. Ωστόσο, ο αριθμός των θυγατρικών που μπορούν να γίνουν Εταίροι-Μέλη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) εταιρείες, για κάθε μητρική Εταίρο-Μέλος που κατέχει την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου των θυγατρικών.

5. Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να συμμετέχουν στο Σύνδεσμο, μετά από αίτησή τους και ομόφωνη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο του Συνδέσμου, αλλά καταβάλλουν μόνο τις προβλεπόμενες ετήσιες συνδρομές. Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να είναι εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που εδρεύουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και των οποίων η δραστηριότητα έχει σχέση με τις επενδύσεις αιολικών πάρκων και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και ούτε έχουν δικαίωμα ψήφου. Μπορούν όμως να παρευρίσκονται στις εργασίες συνεδρίων, παρουσιάσεων και συμποσίων που διοργανώνει ο Σύνδεσμος, όπου μπορούν να εκφέρουν τις απόψεις τους και να αναπτύσσουν τις θέσεις τους, μέσα στο χρόνο που θα τους δοθεί από το προεδρείο της εκδήλωσης, και αφού έχουν υποβάλλει το θέμα τους προς έγκριση μία εβδομάδα πριν τη σχετική εκδήλωση στην οργανωτική επιτροπή του Συνδέσμου. Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν επίσης να είναι πιστωτικά, τραπεζικά, ασφαλιστικά και λοιπά ιδρύματα, που χρηματοδοτούν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με την αιολική ενέργεια ή/και με τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

6. Για κάθε πληροφορία σχετική με την εγγραφή νέου μέλους στο Σύνδεσμο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραμματέα του Συνδέσμου, κ. Μανώλη Περράκη, τηλ. 210 - 69 68 543, fax 210 - 69 68 096

Αρχή Σελίδας