ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύνδεσμος μπορεί να αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Να εκπροσωπεί τις εταιρείες-μέλη του ενώπιον των ελληνικών, διεθνών και αλλοδαπών αρχών και οργανισμών.
β) Να ενημερώνει τις εταιρείες-μέλη του για θέματα που αφορούν τη δραστηριότητά τους.
γ) Να συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών μεταξύ των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου και ελληνικών και διεθνών οργανισμών με συναφείς δραστηριότητες.
δ) Να συμμετέχει στις προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νόμων και αποφάσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δραστηριότητα των μελών του, προτείνοντας για λογαριασμό τους το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, για την καλύτερη προαγωγή και εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, καθώς και των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
ε) Να συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργασίας με τις αλλοδαπές και διεθνείς συγγενείς ενώσεις και οργανισμούς.
στ) Να μελετά και να προτείνει μέτρα για την παραγωγικότερη εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, καθώς και των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και την εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας.
ζ) Να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης των εταιρειών-μελών του, για την αρμονική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξή τους γενικώς, και για την εκπαίδευση του προσωπικού τους.
η) Να συμβάλλει στη διάδοση της αιολικής ενέργειας, καθώς και των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως περιβαλλοντικά φιλικών και ενεργειακά αποδοτικών πηγών παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, με τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, συμποσίων και συναφών εκδηλώσεων. Επίσης, να εκδίδει και να διαθέτει στα μέλη του ή και σε τρίτους, είτε έναντι αντιτίμου είτε όχι, περιοδικές εκδόσεις, φυλλάδια, βιβλία, προϊόντα έρευνας, καθώς επίσης και πάσης φύσεως πληροφορίες που συνδέονται με θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
θ) Να συγκροτεί επιτροπές, οι οποίες θα επιλαμβάνονται θεσμικών ζητημάτων που ενδιαφέρουν τις εταιρείες-μέλη του, ως προς τις σχέσεις τους με διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΕΣΜΗΕ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ο Όμιλος για τη Διάδοση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ELFORES), τα αρμόδια Υπουργεία (Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Γεωργίας, κ.α.) και κάθε άλλη Δημόσια ή/και Ιδιωτική Αρχή.
ι) Να συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών μεταξύ των εταιρειών-μελών του και του Ελληνικού και διεθνούς τραπεζοπιστωτικού και ασφαλιστικού συστήματος, καθώς και να τις ενημερώνει σχετικά με την καλύτερη προαγωγή και παραγωγικότερη εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας και των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
ια) Να προσλαμβάνει προσωπικό και συμβούλους και να αποκτά τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Αρχή Σελίδας

O Σύνδεσμος συμμετέχει με τη ΡAE, το ΚΑΠΕ και το ΕΜΠ σε μεγάλο Κοινοτικό πρόγραμμα!