ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

Με την Κοινοτική Οδηγία 2001/77/ΕC της 27.9.2001, τέθηκε ως στόχος για την Ελλάδα η κατά 20,1% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μέχρι το 2010. Ο στόχος αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 3000 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ (από τα οποία 2500 MW περίπου αιολικά), σε σχέση με τα περίπου 320 MW ΑΠΕ που υπάρχουν συνολικά σήμερα. Από την άλλη πλευρά, οι διαθέσιμοι για τις ΑΠΕ πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του ΥΠΑΝ (Μέτρο 2.1) επιτρέπουν την επιχορήγηση μόνο 700 - 800 MW έργων ΑΠΕ σε ολόκληρη τη χρονική περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ (2000 - 2006). Στην παραπάνω ισχύ, μπορούν να προστεθούν άλλα 200-300 MW περίπου, που αναμένεται να επιχορηγηθούν, στο ίδιο χρονικό διάστημα, από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Τους παραπάνω στόχους για τις ΑΠΕ στη χώρα μας είναι ενδιαφέρον να τους δούμε και υπό το πρίσμα των νομικών δεσμεύσεων της Ελλάδας που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε, με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, στην πρόσφατη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον (Marrakech, Νοέμβριος 2001), τη δέσμευσή της, η οποία σύντομα θα πάρει και νομική υπόσταση, για περιορισμό των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα κατά 8% στο χρονικό ορίζοντα του 2008 - 2012, σε σχέση με τις εκπομπές του 1990. Ο αντίστοιχος, δεσμευτικός στόχος για την Ελλάδα είναι ο περιορισμός της αύξησης των εκπομπών της σε αέρια του θερμοκηπίου σε + 25% για το 2008 - 2012, σε σχέση με τις αντίστοιχες εκπομπές της το 1990. Ο στόχος αυτός φαίνεται σήμερα τελείως ανέφικτος, αν ληφθεί υπ' όψη ότι, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στη χώρα μας, στο χρονικό ορίζοντα του 2010, θα είναι της τάξης του 32% (σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο), ή 45% (σύμφωνα με το απαισιόδοξο).

Μόνο ένας συνδυασμός πολιτικών και μέτρων προώθησης / υλοποίησης επενδύσεων ΑΠΕ και εξοικονόμησης / ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, καθώς και χρήσης φυσικού αερίου τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στην τελική κατανάλωση, μπορεί να οδηγήσει σε επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κυότο για την Ελλάδα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ανάλυση και τις προβλέψεις του Αστεροσκοπείου, οι ΑΠΕ μπορούν να συνεισφέρουν το 38% της συνολικά απαιτούμενης προσπάθειας για την ικανοποίηση των εθνικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

Αρχή Σελίδας


 

ΠΡΑΞΗ 5
ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 27.2.2003

Έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (2000-2010)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Εκτίμηση δυναμικού μέτρων περιορισμού
των εκπομπών

(.pdf format: 2,2 MB)