ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΦΕΚ 922 20-5-2008

"Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 33017/25.7.2007 απόφασης για τον "Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004 και όπως αυτός ισχύει"

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 1,5 MB]

Αρχή Σελίδας


Από τα επίσημα πρακτικά

"Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις."

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 239 ΚB]

Αρχή Σελίδας


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3468

"Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις. "

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 0,3 MB]

Αρχή Σελίδας


ΦΕΚ Β 663 29-5-2006

"Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002.

Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)."

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 1,5 MB]

Αρχή Σελίδας


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3377

"Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης."

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 0,1 MB]

Αρχή Σελίδας


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3377

"Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης."

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 0,3 MB]

Αρχή Σελίδας


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3423

"Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων."

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 0,4 MB]

Αρχή Σελίδας


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3426

"Επιτάχυνση της διαδικάσίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας."

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 1,6 MB]

Αρχή Σελίδας


Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

"Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση"

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 0,2 MB]

Αρχή Σελίδας


Νόμος 3229/2004

Ν. 3229/04: "Μεταφορά αρμοδιότητας έγκρισης επέμβασης σε δάση ή δασικές εκτάσεις από τον Υπουργό Γεωργίας στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (άρθρο 30) "

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.html format - 0,3 MB]

Αρχή Σελίδας


Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου

"Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις"

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 0,2 MB]

Αρχή Σελίδας


Υπουργική Απόφαση 1726 του 2003

Υ.Α. 1726/2003: "Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας"

Αναλυτικά το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης[.pdf format - 1,5 MB]

Αρχή Σελίδας


Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/5000 του 2003

Υ.Α. 5000/2003: "Τροποποίηση διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 2000/2002"

Αναλυτικά το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης [.pdf format - 1,0 MB]

Αρχή Σελίδας


Νόμος 2773/1999

Ν. 2773/99: "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις"

Σύνοψη: "...Καθορισμός του βασικού πλαισίου ρύθμισης της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας...Σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας...Σύσταση του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας... Απελευθέρωση της παραγωγής και εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ...Μεατροπή της ΔΕΗ σε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)...

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 2,0 MB]

Αρχή Σελίδας


Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/2000 του 2002

Υ.Α. 2000/2002: "Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και τύποι συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας"

Σύνοψη: "...Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης ή επέκτασης...Γενικά δικαιολογητικά...Ειδικά δικαιολογητικά......Άδειες λειτουργίας...Τύποι συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας...

Αναλυτικά το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης [.pdf format - 0,5 MB]

Αρχή Σελίδας


Νόμος 2941/2001

Ν. 2941/01: "Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις "

Σύνοψη: "...Απλοποίηση διαδικασιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας...

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 0,1 MB]

Αρχή Σελίδας


Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/ ΟΙΚ. 8295 του 1995

Υ.Α. 8295/1995: "Α. Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής - Β. Καθορισμός γενικών τεχνικών και οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και ΔΕΗ, λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης"

Σύνοψη: "...Άδειες εγκατάστασης ή επέκτασης...Άδειες λειτουργίας...Γενικά δικαιολογητικά... Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση...Σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ και ανεξάρτητου παραγωγού...

Αναλυτικά το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης[.pdf format - 2,2 MB]

Αρχή Σελίδας


Νόμος 2244/1994

Ν. 2244/94: "Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις"

Σύνοψη: "...Καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα...Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας...Διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας...

Αναλυτικά το κείμενο του νόμου [.pdf format - 0,7 MB]

Αρχή Σελίδας


Επιστροφή στην αρχική σελίδα