ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Την τελευταία δεκαετία, το θεσμικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της Ενέργειας - και ειδικότερα των ΑΠΕ - στην Ελλάδα, έχει υποστηρίξει την υλοποίηση ενός αξιοσημείωτου αριθμού επενδυτικών σχεδίων. Βασικοί συντελεστές για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν, τόσο η ωρίμανση των τεχνολογιών εκμετάλλευσης ΑΠΕ, όσο και η υποστήριξη των αντίστοιχων επενδύσεων από συγκροτημένα μέτρα πολιτικής.

Ο δυναμισμός που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο, τόσο με την περαιτέρω υλοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων όσο και με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. Μεγάλη ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουν η ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς στον ενεργειακό τομέα, καθώς και η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια (ΕΠΑΝ), στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης (ΚΠΣ ΙΙΙ) 2000 - 2006.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο γιά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξ' άλλου, όπως διαμορφώνεται από το Νόμο 2773/99, αλλά και από τη σχεδιαζόμενη από το ΥΠΑΝ τροποποίησή του, αναμένεται να επηρεάσει ακόμα περισσότερο τον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς. Τα κύρια θεσμικά και χρηματοοικονομικά μέτρα για την υποστήριξη και προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ' ΚΠΣ, καθώς και στον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/98, ο οποίος προβλέπει διάφορους μηχανισμούς επιδοτήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της Ενέργειας, και των ΑΠΕ ιδιαίτερα.

Αρχή Σελίδας


Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ!